EN
EN

שמונת בתי השיר להתמרת התודעה

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

1)    עם הכוונה להגיע להארה מלאה,
למען רווחתם של כל היצורים החיים,
היקרים יותר מאבן המשאלות
לו אתרגל ללא הרף לשמור אותם קרוב ללבי.
2)    בכל מצב בו אהיה עם אחרים
אתרגל לראות את עצמי כנחות מכולם
ומעומק לבי, ובכל הכבוד הראוי, 
אחשיב את האחרים כעליונים.
3)    לו אבחן את תודעתי בכל פעולה
וברגע שמתעוררת מחשבה פוגענית 
המסכנת אותי ואת הזולת
לו אתייצב מולה ואסלקה.
4)    בפוגשי יצורים בעלי אופי שלילי
או כאלה הנתונים להשפעות שליליות ולכאב,
כמוצא שלל רב,
לו אחשיב אותם יקרי ערך בשל נדירותם.
5)    כל פעם שאחרים, עקב קנאתם,
פוגעים בי ומתייחסים אלי בדרכים לא נאות,
לו אקבל ברצון את התבוסה,
ואציע להם את הניצחון.
6)    כשמישהו לו עזרתי בעבר
או שבטחתי בו ללא תנאי
פוגע בי ללא כל הצדקה,
לו אוכל לראותו כחבר מקודש.
7)    בקצרה לו אוכל להציע במישרין ובעקיפין
את כל האושר והרווחה לכל הבריות, אמהותי,
ולו אטול בסתר על עצמי
את כל מכאוביהם ותלאותיהם.
8)    לו תהא גישתם חופשיה
משמונת העניינים של העולם הזה,
ובראותם כי הדברים כולם הם אשליה,
לו יהיו הם חופשיים מהצמדות ומשעבוד.

שמונת בתי השיר להתמרת התודעה

1)    עם הכוונה להגיע להארה מלאה,למען רווחתם של כל היצורים החיים,היקרים יותר מאבן המשאלותלו אתרגל ללא הרף לשמור אותם קרוב ללבי.2)    בכל מצב בו אהיה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו