EN
EN

התנהלות נכונה בארגון

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

לאחרונה נשאלתי בכמה הזדמנויות על התייחסות הבודהה להתנהלות של גופים, ארגונים ומדינות. במהאפריניבאנה סוטה מסופר על מלך מגדהה אג’אטסאטו שתכנן מלחמה נגד שבט הווג’ינים. המלך שלח שליחים לבודהה כדי להתייעץ ולשאול לדעתו.

הבודהה השיב:

“אם והווג’ינים עורכים אסיפות בקביעות ובאופן תדיר, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. אם הווג’ינים נפגשים בהרמוניה, נפרדים בהרמוניה ועורכים את עסקיהם  בהרמוניה, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. במידה והם אינם מאשרים את אשר לא אושר בעבר או מבטלים את שאושר בעבר אלא פועלים בהתאם למה שאושר במסורת הוותיקה שלהם, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. אם הוויג’ינים מכבדים, מוקירים ומעריכים את זקני העדה שלהם ומקבלים אותם כבעלי דעה שיש להקשיב לה, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. אם הם אינם חוטפים נשים ובנות של אחרים ומכריחים אותן לחיות איתם, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. במידה והם מכבדים, מוקירים מעריכים  ומברכים את המקומות הקדושים להם באזורם ומחוץ לאזורם ולא מפסיקים את התמיכה הראויה למכבדיהם אלא ממשיכים לתמוך בהם כבעבר, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם. אם הווג’ינים דואגים להספקה ראויה לביטחונם של הארהנטים, כך שהארהנטים יבואו בעתיד להתגורר שם ואלה שכבר גרים שם יחיו בנוחות, יש לצפות לשגשוגם ולא לדעיכתם.”

הבודהה אומר לשליח שהוא לימד את הוג’ינים בעבר את שבעת העקרונות הנ”ל וכל עוד הם ישמרו עליהם , לא יהיה ניתן להביסם.

עצה זו מתאימה גם היום לעסקים, חברות ניהול, ארגונים ומדינות. אם מתקיימות שם פגישות והתייעצויות תכופות המתנהלות בהרמוניה, שיתוף פעולה ואחדות, אם חלה התקדמות בתהליך ולא ביטול של דברים שאושרו בעבר או אישור דברים שקודם לכן בוטלו, כלומר אם אין בלבול ואי סדר בתהליך, אם ניתנים כבוד והערכה לבעלי ניסיון וידע, אם ההתנהלות היא על פי חוק וסדר דוגמת חמש המצוות, יש לצפות שהארגון, המוסד או המדינה ישגשגו  ולא ידעכו.

מי ייתן וכל היצורים החיים ילמדו לחיות בהרמוניה קודם כל בינם לבין עצמם, בינם לבין בני משפחתם, עם החברה הקרובה, במקומות העבודה שלהם, במדינה, באזור ובעולם כולו.

מי ייתן ונלמד כולנו לחיות בשלום עם עצמנו ועם האחרים.

התנהלות נכונה בארגון

לאחרונה נשאלתי בכמה הזדמנויות על התייחסות הבודהה להתנהלות של גופים, ארגונים ומדינות. במהאפריניבאנה סוטה מסופר על מלך מגדהה אג’אטסאטו שתכנן מלחמה נגד שבט הווג’ינים. המלך …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו