EN
EN

מתוך: הדרשה לאלאווקה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

            (יקשה : )

86.      מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם ?

          מה, כשנעשה היטב, מוביל אל האושר ?

          מהו המתוק בטעמים ?

          כשחיים באיזה אופן נאמר כי אלה הם החיים הנעלים ? 

          (הבודהה : )     

87.      האמון הוא הרכוש העליון כאן עבור האדם.

          הדרך המקוימת היטב מובילה אל האושר.

          האמת היא המתוקה בטעמים.

          כשחיים בחוכמה, נאמר שאלה הם החיים הנעלים.

          (יקשה : )

88.      כיצד יחצה אדם את השיטפון ?

          כיצד יחצה את ההצפה ?

          כיצד יגבר על הכאב ?

           כיצד ייטהר ?

          (הבודהה : )    

89.      הוא חוצה את השיטפון באמצעות אמון.

          הוא חוצה את ההצפה באמצעות תשומת לב.

          הוא גובר על הסבל באמצעות נחישות.

          הוא מיטַהֵר באמצעות חוכמה.

          (יקשה : )

90.      כיצד ישיג חוכמה ? כיצד ימצא עושר ?

          כיצד יגשים תהילה ? כיצד ירתום את חבריו ?

          כיצד, לאחר שיעבור מהעולם הזה אל העולם שמעבר,

          לא יצטער ?

          (הבודהה : )    

91.      בעל האמון בדרך הארהטים המכוונת אל הניבּאנה.

          בעל תשומת-הלב, הערני,

          משיג את החוכמה מתוך רצון לשמוע.

92.      העושה את מה שמתאים, הסבלני, המגויס,

          מוצא את האושר.

          באמצעות האמת הוא משיג תהילה.

          הנדיבות רותמת חברים.

93.      בעל הבית שבידו אמון, שלו ארבע התכונות הללו –

          אמת, דרך, תעוזה ונדיבות –

           לא יצטער לאחר שיעבור מכאן.

94.      בוא, שאל גם פרושים וברהמינים אחרים,

          אם יש כאן משהו גדול יותר

          מאמת, שליטה עצמית, נדיבות וסְבוֹלת.

          (יקשה : )

95.      לשם מה אשאל כעת פרושים וברהמינים שונים ?

          כעת אני יודע את מטרתי שמעבר לכאן !

96.      אכן למעני הבודהה הגיע לאלאווי לשכון.

          היום אני יודע את המקום

          בו מה שניתן נושא פירות גדולים.

97.      כעת אלך מכפר לכפר ומעיר לעיר כאשר אני משבח את

          הבודהה השלם ואת תורתו הטובה.

מתוך: הדרשה לאלאווקה

            (יקשה : ) 86.      מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם ?           מה, כשנעשה היטב, מוביל אל האושר ?           מהו המתוק בטעמים ? …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו